Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ค.คน" เข้มแข็ง : ต้นทุนชุมชน รากฐานที่ยั่งยืน บ้านม่วงหวาน-โคกเจริญ / อินทิรา วิทยสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBehind 4.0 : พลเมือง 4 ภาค / รวบรวมและเรียบเรียง โดย อินทิรา วิทยสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาตาการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLA1220 อ-บ 2560,370.9593 อ235บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางมานุษยวิทยาและกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา : ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (พระบวร...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี พึ่งสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2549]
เลขเรียกGN635.ท9 ส744 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนขายพวงมาลัย : ชีวิตกลางถนน กรณีศึกษา บริเวณแยกสะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเท...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทำทาง : 30 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / อินทิรา วิทยสมบูรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554.
เลขเรียกHV1596 อ745ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทำทาง : 30 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / อินทิรา วิทยสมบูรณ์ แล...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกHV1596 อ235 2552,305.9081 ค154 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทำทาง : 30 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / ผู้เขียน, อินทิรา วิทยสมบ...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
เลขเรียกHV 1559 .T5 อ35 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนสร้างบ้านแห่งนครอุดรธานี : เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / ผู้เขียน อินทิรา วิทยส...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียกHN700.55.C6 อ63,307.14 อ745ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุน : สวัสดิการชุมชนคนท่างาม ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี / อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 อ63,307.1 อ35ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักรบหัวใจเหรียญบาท / สลิลทิพย์ เชียงทอง และ อินทิรา วิทยสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ เชียงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2552.
เลขเรียก332.0415 ส373น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลายทางความรู้ : ชุดความรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / รวบรวมและเรียบเรียง, สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2552.
เลขเรียก307.1 ป485 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลายทางความรู้ : ชุดความรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคกลางบนและตะวันตก / รวบรวมและเรียบเรียง สลิลทิพย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), 2552.
เลขเรียกLC221.4.T5 ป172 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลายทางความรู้ : ชุดความรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคใต้/ รวบรวมและเรียบเรียง สลิลทิพย์ เชียงทอง, อิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), 2552.
เลขเรียกLC221.4.T5S6 ป172 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลายทางความรู้ ชุด ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา วิทยสมบูรณ์, รวบรวม...
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ เชียงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2552.
เลขเรียก307.1 ส17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังบ้านขวาง พลังผู้สูงวัย หัวใจละอ่อน [Pamphlet]/ อินทิรา วิทยสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 อ745พ 2555,307.14 อ354พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา