Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 years of Suan Mokkh : a pictorial journey = อนุทินภาพ 60 ปีสวนโมกข์ : ประทีปธรรมแห่งสยาม / [Ora...
พิมพลักษณ์Bangkok : Komol Khimthong Foundation Press, 1992.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบความคิดเพื่อการศึกษาชุมชนอย่างบูรณาการ / อรศรี งามวิทยาพงศ์.
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHN49.C6 อ178 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างธรรมให้ร่วมสมัยของวัดเล็กในเมืองใหญ่ กรณีศึกษาวัดโพธิ์เผือก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกBQ5130 อ378ว,294.36 อ378 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้สู่การเท่าทันสื่อ : บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป : รายงานผลการศึกษา / อรศรี งามวิทย...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสำรวจและสังเคราะห์สถานภาพของการเรียนรู้เรื่องสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสังคม, 2551.
เลขเรียกLB 1044.88 อ378ก 2551,302.2 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนาความทันสมัย อรศรี งามวิทยาพงศ์ [Text].
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 2549.
เลขเรียก303.4 อ378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์และการจัดการความยากจนในชนบทของรัฐในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 : พ.ศ...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก362.58 อ 266 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง / อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกBQ5130 อ378ก,153 อ378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมือง เพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง / นฤมล นิราทร อรศรี...
ชื่อผู้แต่งนฤมล นิราทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2550
เลขเรียก330.9593 น17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งนฤมล นิราทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก330.9593 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความซับซ้อนในงานพัฒนา : ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง / อรศรี งามวิทยาพงศ์, นภารัตน์ นนทกิจนพ...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการจัดการแบบองค์รวม, 2557
เลขเรียกส.ร. 303.44 อ178ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความซับซ้อนในงานพัฒนา : ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง / อรศรี งามวิทยาพงศ์ และ นภารัตน์ นนทกิจ...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาหลักสูตรนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ (ปสส.), 2557, [2014]
เลขเรียกHM891 อ378ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ : การพึ่งพาอาศัยกันหรือการพึ่งพิง ศึกษากรณีแผนพัฒนาการเ...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก327 อ378ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ : การพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการพึ่งพิงศึกษากรณีแผนพัฒนาการเศ...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก327 อ378ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยกันเรื่องความคิด กับ ศ.น.พ. ประเวศ วะสี / สัมภาษณ์โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ ; อรศรี งามวิทยาพงศ์, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539.
เลขเรียกBF441 ค680
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือป้องกันอุบัติภัยให้ลูกรัก / อรศรี งามวิทยาพงศ์, จินตนา งามวิทยาพงศ์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูก, [2537?]
เลขเรียกWA292 อ378ค 2537?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา