Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือก : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข / วันดี โภคะก...
ชื่อผู้แต่งวันดี โภคะกุล
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2547.
เลขเรียกWT100 ว429ก 2547,WT100 ว429 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น / อรวรรณ์ คูหา, พงางาม พงศ์จตุรวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์, [2557?].
เลขเรียก616.83 อ264ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น : รายงานการวิจัย = Cognitive stimulation...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์, [2558?].
เลขเรียก618.976891 ก494 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น : รายงานการวิจัย = Cognitive stimulation ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 25-
เลขเรียกวจ 612.82 อ454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น : รายงานการวิจัย = Cognitive stimulation ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, [2557?]
เลขเรียกวจ 612.82 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น : รายงานการวิจัย =Cognitive stimulation w...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น : รายงานวิจัย = Cognitive stimulation wit...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, [2558].
เลขเรียก618.976891072 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมและความต้องการสนันสนุนในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของโรงพยาบาลในสังกัดกระท...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2556?].
เลขเรียก305.26 อ372ร 2556 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมและความต้องการสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของโรงพยาบาลในสังกัดกระท...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 255-.
เลขเรียกWT100 อ4ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมและความต้องการสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของโรงพยาบาลในสังกัดกระท...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์, 2557
เลขเรียกส.ร. 613 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน : โครงการวิจัย / อรวรรณ์ คูหา แ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2552
เลขเรียกวจ 305.26 อ454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน : โครงการวิจัย / อรวรรณ์ คูหา, ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2551
เลขเรียกวจ 613.0438 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557
เลขเรียกวจ 362.1 อ454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา