Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารการตลาดด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจของร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง ...
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมสรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [electronic resource] = Financial evaluation of P...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุน อรพรรณ จันทร์อินทร์.
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีฯ: คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 2547.
เลขเรียก338.13 อ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุน / อรพรรณ จันทร์อินทร์.
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจวิทยาเขตนครศรีธรรมราช , ม.ป.ป.
เลขเรียก330 อ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ / เรียบเรียงโดย อรพรรณ จันทร์อินทร์
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2554
เลขเรียกHD38.2 อ43 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / เรียบเรียงโดย อรพรรณ จันทร์อินทร์.
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการจัดการ, 2554.
เลขเรียกHB615 อ332
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / เรียบเรียงโดยอรพรรณ จันทร์อินทร์.
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2554.
เลขเรียก658 อ244ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจ อรพรรณ จันทร์อินทร์.
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2548.
เลขเรียก310 อ332ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดและศักยภาพของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถร...
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมศรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย เพื่อความได้...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก658.4 อ17 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา