Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai-Myanmar dictionary / [ผู้เรียบเรียง: อรนุช-วิรัช นิยมธรรม ; ผู้บอกภาษาหลัก: อูโกณฑัญญะ, อูซองอ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียกPL3957 อ329พ 2550,495.913958 อ329ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า - ไทย = Myanmar - Thai dictionary / อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม ; อูโกณฑัญญะ ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
เลขเรียกอ 495.8395911 อ329พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า - ไทยและไทย-พม่า / อรนุช นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2537.
เลขเรียกอ PL 3853 อ329พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย / ผู้เรียบเรียง อรนุช - วิรัช นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียกPL3956 อ44 2550,อ 495.839591 อ43พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai dictionary / อรนุช นิยมธรรม, วิรัช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, [ม.ป.ป].
เลขเรียกอ 495.839591 อ175พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และ ไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม, อรนุช นิยมธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกPL3957 พ174 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และไทย-พม่า = Myanman-Thai and Thai-Myanmar dictionary / รวบรวมโดย อรนุช นิยมธรรม ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2537.
เลขเรียกPL4187 อ329พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทยและไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2537.
เลขเรียกPL3959.ท9 อ44 2537,อ 495.839591 อ43พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-พม่า / ผู้เรียบเรียง อรนุช - วิรัช นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียกPL4187.B8 อ4พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าเบื้องต้น / อรนุช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกPL3933 อ329ภ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องม้งน้ำเงินบ้านห้วยหอย อ.แม่แจ่ม และม้งขาวบ้านม่อนยะเหนือ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ / สุจริตลักษณ์ ดีผด...
ชื่อผู้แต่งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการทำงานภาคสนามวิชาระเบียบวิธีการทำวิจัยทางภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2534 : เขมรเหนือ บ้านใจ...
ชื่อผู้แต่งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการทำงานภาคสนามวิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2533 : ม้งนํ้าเงินบ้านห้...
ชื่อผู้แต่งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
เลขเรียกDS570.M5 ส749ม 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศสหภาพพม่า / ศึกษาและรวบรวมโดย วิรัช นิย...
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542.
เลขเรียกDS527.9 ว689ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขมรเหนือ บ้านใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, อมร ทวีศั...
ชื่อผู้แต่งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
เลขเรียกPL4251.K45 ส749 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา