Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2542 : รายงานการวิจัย / อ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียก372.18 อ117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) : ร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียก658.3125 ก494ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแผนการจัดการเรียนรู้และแนะนำเว็บไซต์รายวิชา ศษ 561 : เอกสารประกอบการปฏ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2551].
เลขเรียก370.1523 อ117ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ พาเชียล เครคิด โมเดล (CREDIT) ระหว่างวิธีพร็อกซ์ ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก153.94 อ117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของพาเชียลเครดิต โมเดล (Gredit) ระหว่างวิธีพร็อกซ์ (F...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกวจ 371.261 อ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ / องอาจ นัยพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2552.
เลขเรียกH62.5 อ117 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ = Research design : quatitative, ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกQ180.A1 อ117 2554,001.4 อ117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบทความทางวิชาการ / องอ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียก001.4 อ117ผ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินหลักสูตรตามโครงการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / โดย องอาจ นัยพัฒน์,...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1628 อ117ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการประเมินโครงการเพชรในตม ในช่วงปีการศึกษา 2542-2547 (รุ่นที่ 11-19) / นิภา ศรีไพโรจน์...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกLB2822.75 ร451 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2542 / ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกLB1564.T5 อ117ร 2544,372 อ117ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1 : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วป 501 / องอาจ นัยพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียก300.72 อ117ว 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ องอาจ นัยพัฒน์ [Text].
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สามลดา 2549.
เลขเรียกH 62.A5 อ43ว,301.072 อ117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / องอาจ นัยพัฒน์
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2549
เลขเรียกH62 อ25 2548,001.42 อ117ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา