Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมรดกว่าด้วยการเสียสิทธิในการรับมรดก / สุพจน์ กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544.
เลขเรียกKPT764.8 ส826ก 2544,346.05 ส742ก 2/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเด็กเยาวชนและครอบครัว / สุพจน์ กู้มานะชัย text
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์ , 2557
เลขเรียก345.08 ส826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 (โดย...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกKPT480 ส7ค 2560,341 ส74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (แก้ไขเ...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียกK ส826,345.08 ส46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (แก้ไขเ...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550.
เลขเรียกK ส826 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / สุพจ...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543.
เลขเรียกK700 ส826ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษากฎหมายบุคคล / สุพจน์ กู้มานะชัย text
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์, 2557
เลขเรียก346 ส826ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษากฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / สุพจน์ กู้มานะชัย text
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์, 2557
เลขเรียก347 ส826ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพจน์ กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549
เลขเรียก346.02 ส462ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพจน์ กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549.
เลขเรียกKPT858 ส826 2549,346.02 ส826ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพจน์ กู้มานะชัย.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543.
เลขเรียกKPT858.A32540 ส74 2543,343.593 ส826ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม - ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัว พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน / สุพจน์ กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะครอบครัวพร้อมด้วยคำพิพากษาฏีกา ปี พ.ศ.2540-ปัจจุบัน / สุพจน์ กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549.
เลขเรียกKPT540 ส826ถ 2549,346.593015 ส826ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา