Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการทำงานของคนด่างด้าว / สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรรณการ , ม.ป.ป.
เลขเรียก345 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2538.
เลขเรียกK- ส73ก25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์ [และ] ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557.
เลขเรียกKPT1362 ส769 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว / สุดาศิริ วศวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534.
เลขเรียกHD5856.A78 ส796 2534,344.0162 ส769ก 2534
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว/ สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532.
เลขเรียกK 1301 ส768ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองแรงงานประมงทะเลในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบกิจการประมงทะเล ซึ่งขอรับใบอนุญาตปร...
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก331.76392 ส769ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล / สุดาศิริ วศวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536.
เลขเรียก344.01 ส 744 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรป...
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2533.
เลขเรียก344.01026 ส769ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยาย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / รองศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545.
เลขเรียก344.01 ส769ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2538.
เลขเรียกK 1701 ส769ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ / โดย สุดาศิริ วศวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2544.
เลขเรียกKPT1264 ส769ค 2544,344.01 ส769คร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา