Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธและมาตรการในการพัฒนาประชากรและสังคมของประเทศไทยในทศวรรษ 1980 / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2525.
เลขเรียกHB881 ส761,304.6 ส42ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณอัตราการวางแผนครอบครัวในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 6 / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528
เลขเรียก304.6072 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณอัตราการวางแผนครอบครัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528.
เลขเรียกHQ766.5.T5 ส761,Res 613.9072 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สามลดา, 2554.
เลขเรียกHD 69 .P75 ส42 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์ = Project evaluation : principles and applications / สุช...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา , 2547.
เลขเรียก658.404 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2540.
เลขเรียกLB2822.75 ส761,658.3124 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, 2540.
เลขเรียกHB 871 ส761ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับแก้สถิติการตายและตารางชีพสำหรับประเทศไทย 2507-2527 / สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, ชุตินาฎ บุญ...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2529.
เลขเรียกHB1321 ส761,312.2 ส761ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลโครงการ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2532.
เลขเรียกH62.5 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การถดถอย : แนวคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้ / โดย สุชาติ ประสิทธรัฐสินธุ์, กรรณิการ์ ส...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2536.
เลขเรียก519.536 ส761ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การถดถอย : แนวคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้ = Regression analysis : Concepts, methods a...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.
เลขเรียกQA278.2 ส761
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การถดถอย : แนวคิดวิธีการ และการประยุกต์ใช้ เล่ม 5 / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิกา...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2536
เลขเรียก001.4225 ส726ก ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การถอถอย : แนวคิดวิธีการและการประยุกต์ใช้ (Regression Analysis : Concepts, Methods and ...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2536.
เลขเรียก001.422 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพยุคใหม่ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ATLAS.ti / โดย กรรณิการ์ สุขเกษม ; บ...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สุขเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2555.
เลขเรียกQ180.55.E4 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา