Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ : ความในใจ / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียกPL4205 ส712ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์คลื่นสามลูก / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกPL4205 ส712ก 2546,895.911 ส712ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ความในใจ / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียก895.911 ส712ก4 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายน้ำหนักอะตอมของธาตุ / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2514.
เลขเรียกQD463 ส6,540 ส217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารตามหลักอริยสัจสี่ / สำเริง บุญเรืองรัตน์. [text]
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2549.
เลขเรียก378.101 ส211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการศึกษา / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2554.
เลขเรียก371.102 ส712ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเรื่องการวัดและการประเมินผลการสอน / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2517.
เลขเรียก151.2 ส827ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเรื่องการวางแผนการสอน / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา, 2517.
เลขเรียก371.102 ส227ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลหลักสูตรและการสอน / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539.
เลขเรียก375.006 ส712ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลหลักสูตรและการสอน / สำเริง บุญเรื่องรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
เลขเรียกLB3051 ส712ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / โดย สำเริง...
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2536.
เลขเรียกLG395.T5.S6 ส712 2536,378.17 ส712ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ / โดย สำเริง...
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2537].
เลขเรียก378.199 ส712ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / โด...
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกวจ 375.006 ส64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดความถนัด / (โดย) สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (และ) สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ชิตพงศ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ไทยวัฒนาพานิช, 2503.
เลขเรียก371.26 ส16ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา