Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2544
เลขเรียก352.1609593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก061.3012 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [25--]-
เลขเรียก352.0593 ก263ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร 2527 / สำนักนโยบายและแผน กทม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2527.
เลขเรียกJS7415.ก4 ก263 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร 2527 / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2527.
เลขเรียก959.32201 ส 601 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การอนุญาตปลูกสร้างอาคาร / สำนักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผน1,, 2518.
เลขเรียก721 ก174ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลกรุงเทพมหานคร ฉบับย่อ พ.ศ.2528 / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2530?]
เลขเรียกDS589.B2 .น16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลกรุงเทพมหานคร ฉบับย่อ.../ สำนักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2533-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2535.
เลขเรียกHN700.592.C6 .ก4164 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติราชการ / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคนิค 19, c[2530?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือและโปรแกรมคำนวณขนาดพื้นที่ชะลอน้ำ/ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกTC 530 ส181ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2535-2539.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2533.
เลขเรียก352.0593 ก262ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิทินการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครในงานสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2524.
เลขเรียก394.2 ก263ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์กับกรุงเทพมหานคร / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, [2530?].
เลขเรียก959.303 พ 313 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจ โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2526.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2529.
เลขเรียก627.4 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา