Found: 655  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมา 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียกS544.5.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 24 มีนาคม 2542.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542.
เลขเรียก338.1 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษา พัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554.
เลขเรียก923.1593 ภ246ปส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนความต้องการสินค้าเกษตรกรรม ปี 2526 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกHD9016.T364 ก782 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสินค้าเกษตร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2536
เลขเรียก338.17 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสินค้าเกษตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2534.
เลขเรียก338.17 ก445
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มปี 2527/28 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2528.
เลขเรียก380.141371 ก226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดฝ้ายปี 2526/27 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2528.
เลขเรียก338.17351 ศ257ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดสินค้าสัตว์น้ำทะเล / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2526.
เลขเรียก338.1722 ก226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถือครองที่ดินต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือนเกษตร / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2558
เลขเรียกHD890.55 ส63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถือครองที่ดินต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือนเกษตร / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ : รายงานฉบับส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2556
เลขเรียก338.18 ก491 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผล ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร ก่อนดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่และข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประเมินผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2543.
เลขเรียก307.72 ก491
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลเบื้องต้นของการดำเนินงานตามโครงการสาธิตการเกษตรในเขตใช้น้ำฝนเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงาน
เลขเรียก630 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลแผนงานความปลอดภัยด้านอาหาร / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
เลขเรียกTX537 ก64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา