Found: 331  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ / สำนักนโยบายและยุทธศาสต...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก362.293 ก446 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก362.293 ก446 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีพุทธ / คณะผู้วิจัย โภคพิบูลย์ โปตร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายฯ, 2555.
เลขเรียกHV5801 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.
เลขเรียกHV5801 ก446 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2551-]
เลขเรียก353.4 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551) / [ผู้จัดทำ สมโ...
ชื่อผู้แต่งสมโชค บุญกำเนิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกวจ 347 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) / สำนักนโยบายและยุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกKPT1576 ก452 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) / สำนักนโยบายและยุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกHV9960.T5 ก452 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) / สำนักนโยบายและยุท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกHV9960.T5 ก452 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประิเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก364.134 ก452(5) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักนโยบายแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกKPT1576 ก552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักนโนบายแล...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกHD5701.5 อ259ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักนโยบายและ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกKPT1576 กร452 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักนโยบายและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกKPT3515 ส63ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา