Found: 181  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประกันสังคม, [2543].
เลขเรียกHD7222.55 ส6 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สำนักงานประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม text
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม, 2558
เลขเรียกHD7096.T5 ส727 [2558],351.593 ส691ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สำนักงานประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองทางสังคมแก่คนว่างงาน : เอกสารทางวิชาการ = The social protection of the unemployed / โดย...
ชื่อผู้แต่งแวน แลงเก็นด็อค, แจ็ฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม, [2542?]
เลขเรียก368.44 ว941ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองทางสังคมแก่คนว่างงาน : โดย Jef Van Langendonck European Institue of Social Security Cat...
ชื่อผู้แต่งแวน แลงเก็นด็อค, แจ็ฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม (254-?)
เลขเรียก368.44 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันสังคมกรณีว่างงาน : ทางเลือกและรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย : รายงานการสัมมนา 5...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การประกันสังคมกรณีว่างงาน : ทางเลือกและรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม : คณะทำงานโครงการขยายความคุ้มครองกรณีว่างงาน, 2544.
เลขเรียก368.44 ก525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน = Repo...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม, 2557
เลขเรียกสร 341.247 ป189ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2550 / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ / สุนีย์ ละกำปั่น, ทัศน...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ ละกำปั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกW84.JT3 ส821ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม / โดย เจตนา มีเพียร
ชื่อผู้แต่งเจตนา มีเพียร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2541.
เลขเรียกHD7222.55 จ697,ว368.4 จ55ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้านเออร์โกโนมิกส์ต่อการทำงานหนักในสภาวะอากาศร้อน = An ergonomic study of strenuous tasks u...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียก620.82 ก522 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาค่าของระดับตะกั่วในเลือดของกลุ่มคนที่มีอาชีพไม่สัมผัส และอาชีพสัมผัสกับ สารตะกั่ว : กรณีศึกษาด้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, [2540?]
เลขเรียก615.9 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างความคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยการทำความตกลงด้านการประ...
ชื่อผู้แต่งทาแมกโน, เอ็ดเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม, 2553.
เลขเรียกHD 5856 .A772 ท26 2553,331.620959 ท379ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อบริการทางการแพทย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ...
ชื่อผู้แต่งรัชยา กุลวานิชไชยนันท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานประกันสังคม, 2535.
เลขเรียกRA541.T35 .ร112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา