Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกTJ163.2 ส-ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารด้วยเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจังหวัดเช...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ ศึกษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 721.0445 ส517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีแผนที่ (Bangkok street directory) / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกG2379.B3 ด331
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีแผนที่ / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกG2375.ก4 ส62 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีแผนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล = Bangkok street directory / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกG 8029 .B3P2 ด112 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามล่าหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนอนาคต / สมนึก ซันประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสมนึก ซันประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนาด้านพลังงานในปี 2545 / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน , 2545.
เลขเรียกQC73 น199 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราคาน้ำมัน เศรษฐกิจไทย และมาตรการพลังงานระยะยาว : รายงานการศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์รายปี (2) /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก333.7913 ร399
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาและจัดทำข้อมูลพยากรณ์เศรษฐกิจไทยระยะยาว เสนอ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กร...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHC 445 ณ113ร 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีมีผลต่อการนำแสงธรรมชาติด้านข้างมาใช้ในอาคาร = A s...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2552?]
เลขเรียกTH7791 .ท75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการนำแสงธรรมชาติด้านข้างมาใช้ในอาคาร = A ...
ชื่อผู้แต่งจรรยาพร จุลตามระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [255-]
เลขเรียกNA2794 จ149
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [25--].
เลขเรียก333.79 น865ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549-
เลขเรียกHD9502.T5 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2548-.
เลขเรียกHD9502.T52 ส6ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา