Found: 94  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปีสึนามิ บ้านที่พ่อสร้างบนเส้นทางที่ยั่งยืน / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกHV636.T5 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปีสึนามิ บ้านที่พ่อสร้างบนเส้นทางที่ยั่งยืน / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ... [และอื่นๆ ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552?], [2009?]
เลขเรียกHV636.T5 ป629 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปีสึนามิบ้านที่พ่อสร้างบนเส้นทางที่ยั่งยืน / คณะผู้จัดทำ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ... ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552?]
เลขเรียกHV636.ท9 ห53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPathumwananusorn : The project for the renovation of Pathumwananusorn temple / The Crown Property Bu...
ชื่อผู้แต่งThe Crown Property Bureau
พิมพลักษณ์Bangkok : Crown Property Bureau, 2012
เลขเรียก726.7843 C953P 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกBQ4570.M4 ก64 2559,613 ส691ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์นครปฐม: โรงพิมพ์มหากุฏราชวิทยาลัย , ม.ป.ป.
เลขเรียก294.361 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556
เลขเรียกHC445 จ537ก 2556,ส.ร. 330.9593 จ372ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และคติธรรมในการบำเพ็ญกุศลงานศพ / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกGT3278 ค56 2559,393.2 ส691ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ผู้บ่มเพาะรากฐาน...สู่สังคมแห่งความดี ที่พอเพียง : เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2555
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ930 2555,ส.ร. 923.2 พ9541ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน [electronic resource] / บรรณาธิการ/ผู้เขียน ปริญญา ชูแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียกDS567.7 .ค74 2557,ส.ร. 726.1 ท1711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกNA4600 ป4ค 2559,726.1 ส691ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน(ฉบับปรับปรุง 2559) / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
พิมพลักษณ์กรงุเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , 2559.
เลขเรียก726.1 ส691 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ--กว่า 1 ทศวรรษ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกHC445.Z9E5 จ291 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา