Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 255...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและหนังสือเวียน ก.ค.ศ. : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระรา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2552?].
เลขเรียก344.078 ก117 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
เลขเรียกLB1779 ธ64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา ศรีเหรัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ., 2548
เลขเรียกLB2331.685.T5 ร64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสมสำหรับข้าราชการครูและบุค...
ชื่อผู้แต่งศิริพร กิจเกื้อกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2551
เลขเรียกLB2844.T5 ศ64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสมสำหรับข้าราชการครูและบุค...
ชื่อผู้แต่งศิริพร กิจเกื้อกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2551.
เลขเรียก371.1 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงาน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552].
เลขเรียกLB2831.58 ก522 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552.
เลขเรียก371.1 กข522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานก...
ชื่อผู้แต่งอรปราง สัมพันธ์ภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2552
เลขเรียกLB2832.4.T5 อ43 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552.
เลขเรียกว 371.1 ก522 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2549
เลขเรียก344.07 ส691ค 2549 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูข้อปฏิบัติตนตามวินัยและจริยธรรมครู : ครูดีผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ / สำนักงานคณะกรรมกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ค695 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกความทรงจำสำนักงาน ก.ค. / [ผู้จัดทำสมบัติ ขวัญดี ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2546.
เลขเรียกLB2831.5 บ268 2523-46,371.12 บ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ แ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2548].
เลขเรียกLB2832.4.ท9 พ371,344.078 พ371(4) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยสำนักงาน ก.ค.ศ. (ปีงบประมาณพ.ศ.2560-2563) / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียกLB2833.4.T5 ย365 2560,371.201 ย365 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา