Found: 364  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีกับการปฏิรูปที่ดิน / กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2528.
เลขเรียกHD890.55 ส69,631.6 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี ส.ป.ก : 6 มีนาคม 2537 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม, 2537.
เลขเรียกHD1265.T35 .ก274 2537,333.31 ก469ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี ส.ป.ก. / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2537.
เลขเรียกHD1333.T5 ส727 2537,333.31593 ส691ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ค 2542,333.31 ก469ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2542.
เลขเรียกHD1333.T5 ย318 2542,333.31593 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2543.
เลขเรียก333.31 ส215ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ปฏิรูปที่ดิน 6 มี.ค. 43 [text] / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
เลขเรียกสร 631.6 ส691ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2543.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ย 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีปฏิรูปที่ดิน 6 มี.ค. 43.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2543.
เลขเรียก333.31593 ย318 2543 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2543.
เลขเรียกHD1333.T5 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 25.
เลขเรียก333.31 ก491ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ปีปฎิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก631.4 ส ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ปีปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน / [สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ค 2544,333.31 ก491ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 ปี กับพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : 2545.
เลขเรียก631.4 ส - ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา