Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีของผมที่--สศค. / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร], 2553.
เลขเรียกHJ1360.55 ส642,330.9593 ส642ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎกร / สาธิต รังคสิริ, จรัญญา แสงสุขดี
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่ง เซ้นเตอร์, 2543
เลขเรียก336.02593 ส24ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2549.
เลขเรียกอ 343.05 ส63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2548.
เลขเรียกอ 343.05 ส63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด, ม.ป.ป.
เลขเรียก343.04 ส642ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2539 (กรุงเทพฯ : บริษัทบางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์)
เลขเรียกอ 343.05 ส63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2543 / สาธิต รังคสิริ, จรัญญา แสงสุขดี.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทบางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, 2543.
เลขเรียก336.2 ส642ป 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2543 = The revenue code 2000 / สาธิต รังคสิริ และ จรัญญา แสงสุขดี.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, 2543.
เลขเรียกHJ3617.55 ส63ป 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2544 = The revenue code 2001 / สาธิต รังคศิริ, จรัญญา แสงสุขดี
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2544.
เลขเรียกK ส642 2544,343.04 ส24ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2544/ สาธิต รังคสิริ.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2544.
เลขเรียกK 4560 ส342ป 2544,346.036 ส642ป 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2545 / สาธิต รังคสิริ และจรัญญา แสงสุขดี.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, 2545.
เลขเรียก346.036 ส642ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2546 / สาธิต รังคสิริ, จรัญญา แสงสุขดี
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2546.
เลขเรียก346.036 ส642ป 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2546 = The revenue code 2003 / สาธิต รังคสิริ, จรัญญา แสงสุขดี.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2546.
เลขเรียก343.593036 ส642ป 2546 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2547 / สาธิต รังคสิริ และจรัญญา แสงสุขดี.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2547.
เลขเรียก346.036 ส642ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2547 = The revenue code 2004 / สาธิต รังคสิริ, จรัญญา แสงสุขดี.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2547.
เลขเรียก343.036 ส642ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา