Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 = Mixed methods : paradigm of research for t...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกH62.A5 ส-ก 2560,001.42 ส616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 = Mixed Methods : Paradigms of Research for t...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
เลขเรียกH62 ส216 2559,001.42 ส616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ / ส...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำเชิงพุทธ = Buddhist leadership / สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, พระมหาสมัย ผาสุโก
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ส616ภ,658.4092 ส216ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำเชิงพุทธ = Buddhist leadership / สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, พระมหาสมัย ผาสุโก
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียก658.4092 ส64ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำแบบบริการ : แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย = Servant leadership : Concept, Theories, and resear...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อภิชาติการพิมพ์, 2559
เลขเรียก658.4092 ส216ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำแบบบริการ: แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย = Servant leadership: concepts, theories, and ...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกHM1261 ส616,658.4092 ส54ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัฒน์ : แนวคิดและการวิจัย = Global leadership / สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, ประยุทธ ชูสอน.
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ส616ภ,658.409 ส64ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำใฝ่บริการในองค์การ : แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย = Servant leadership in organization...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2553.
เลขเรียกHD57.7 ส616 2553,658.4092 ส616ภ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา