Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หนึ่งในร้อย" ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน / ผู้เขียน, สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561, [2018]
เลขเรียกWA105 ส587ห 2561,926.1 ส761ส 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ; บรรณาธิการ: สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ, 2557.
เลขเรียก330.9593 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ; บรรณาธิการ, สันติสุข โสภณสิริ ... [และคน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียก338.9593 ส647 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ; บรรณาธิการ, สันติสุข โสภณสิริ ... [คนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียกJQ 1749 .A15 ส26 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียกHN700.55 ส6 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ; บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนสังคมสุขภาวะ (สปพส), 2557
เลขเรียก338.9593 ส647 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ : ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย / วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการต้...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ.
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2550.
เลขเรียกR154.พ9 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 : กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 24 มิ...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2556.
เลขเรียกJQ1745 ส587 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนพ้นคุก / [บรรณาธิกร โดย] สันติสุข โสภณศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุววิทยา, 2529.
เลขเรียก92 ส47คน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนพ้นคุก / บรรณาธิการโดย สันติสุข โสภณสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุววิทยา, 2529.
เลขเรียก928.95911 ส868ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนพ้นคุก / รวบรวม ข่าว เหตุการณ์ สาส์นร้องเรียนและความเห็นในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 2527 ของ ส.ศิวรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุววิทยา, 2529.
เลขเรียกDS570.6.S9 .ส115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนพ้นคุก : รวบรวมข่าว เหตุการณ์ สาส์นร้องเรียน และ ความเห็นในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 2527 ของ ส. ศิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุววิทยา, 2529.
เลขเรียกCT1548.ส76 ค33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสหกรณ์ของปรีดี พนมยงค์ / โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ปรีดี พนมยงค์, สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสาส์น, 2530
เลขเรียก330.9593 ฉ114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสหกรณ์ของปรีดี พนมยงค์ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ปรีดี พนมยงค์ กับการสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย /...
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสาส์น, 2530.
เลขเรียกHD1491.T5 ฉ233,334 ฉ114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสหกรณ์ของปรีดี พนมยงค์ และปรีดี พนมยงค์กับการสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ;...
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสาส์น, 2531.
เลขเรียกHD1491.T5 ฉ233ค 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา