Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAmericanize your English = สำนวนอเมริกันทันสมัย / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. [text]
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543.
เลขเรียกPE1460 ส4อ 2543,428 ส17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness conversation : สนทนาอังกฤษธุรกิจ / สรรเสริฐ สุวรรณประเทศ
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541.
เลขเรียก428.24 ส339บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness conversation = สนทนาอังกฤษธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. [text]
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547.
เลขเรียก428 ส17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Conversation สนทนาอังกฤษธุรกิจ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ [Text]
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยพัฒน์ 2547
เลขเรียก428.349 ส339บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness conversation สนทนาอังกฤษธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2545.
เลขเรียกPE1115 ส339ส 2545,428.34 ส339บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversaion สำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ และกัมพล คุณาบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2538
เลขเรียก428 ส339c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation II / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ [text]
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2548.
เลขเรียกPE 1131 ส339ค 2548,421 ส17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation II/ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2539.
เลขเรียกPE 1131 ส339ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชาโพธิ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551
เลขเรียกPE1115 ส339ส,428.34 ส17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชา โพธิ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557.
เลขเรียกPE1065 ส-ค 2557,425.2 ส44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชา โพธิ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550.
เลขเรียกPE 1131 ส339ค 2550,428.24 ส339คบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ/ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชา โพธิ์จันทร์.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551.
เลขเรียก428.24 ส17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation สำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, กัมพล คุณาบุตร
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542.
เลขเรียกPE1131 ส339ค 2542,428.24 ส339ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องconversation สำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน/ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ และ กัมพล คุณาบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2540
เลขเรียก428 ส17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา