Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ของประเทศไทย ครั้ง...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี.: ศิริธรรมออฟเซ็ท ; 2552.
เลขเรียก378.12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ : กรณีชุมชนในเขตพื้นที่...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2549
เลขเรียกHC445.Z9P6 ส45 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / สมหมาย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกH62 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสังคมผลไม้รวม / ผู้เขียน, พัทยา สายหู ; บรรณาธิการ, สุริชัย หวันแก้ว, สมหมาย ชินนาค.
ชื่อผู้แต่งพัทยา สายหู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHM63.T35 พ548 2559,301 พ548ก3 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาลาวในประเทศไทย / แก้วตา จันทรานุสรณ์, สมหมาย ชินนาค text
ชื่อผู้แต่งแก้วตา จันทรานุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL4251.L6 ก85 2558,407 ก892ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนสู้รัฐ : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ์ วันที่ 26...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกGN495.4 ค3 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวัยโจ๋สำหรับการเรียน รายวิชา 1442 100 มนุษย์กับวัฒนธรรม = Man and culture / สมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบทรัพยากรบุคคลด้านอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย / โดย สมหมาย ชินนาค, จันทร์เพ็ญ ธงไชย
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
เลขเรียกDS532.5 ส454 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย-กวย (ส่วย) เลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ / สมหมาย ชินน...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกBQ4570 .ส45 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตสังคมและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : มุมมองจากนักมานุษยวิทยาชายขอบ / สมหมาย ชินนาค Text
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556
เลขเรียกDS523.2 ส287พ 2556,306 ส287พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกร่วมทางวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง = Common heritage of Mekong region / สมหมาย ชินนาค.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียกDS523.2 ส287 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องยอดนักพัฒน์ คือภัทรียา / สมหมาย ชินนาค.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมวิชาการ (Proceedings) ลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 : 16-18 พฤศจิกายน 2555 = The 2nd Me...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุม (2555 : แขวงสาละวัน สปป.ลาว)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกวจ ร155ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง : เอกภาพและความหลากหลาย ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (2550 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHF1416.6.T35 ก64 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา