Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็น ข้อเท็จจริงคดียาเสพติด / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2559.
เลขเรียกKPT3092 ส16 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด (เล่ม2) : เจาะลึกข้อเท็จจริง -ข้อกฎหมาย ตัวอย่างการอุทธรณ์ การใช...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตอักษร 2555
เลขเรียก345.05 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 1 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2562
เลขเรียก344.044 ส282ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติดพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 / โดย สมศักดิ์ เอี่...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2556.
เลขเรียก345.05 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดีอาญา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560
เลขเรียกKPT1672 ส163 2560,นต 345.067 ส168ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30 ) พ.ศ. 2560 / สมศัก...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.
เลขเรียกKPT 1888 ส16 2561,347.07 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย : ปรับปรุงใหม่ตาม ป.วิ อาญา แก้ไขล่าสุดข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2552.
เลขเรียกKPT4657 ส4ก 2552,345.056 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย พร้อมตัวอย่างคำร้องและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาต/ สมศักดิ์ เอี่ยมพ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2545.
เลขเรียกK 2100 ส284ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรอการลงโทษ : เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด / สมศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกKPT4020 ส161 2552,345.07 ส225ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรอการลงโทษ เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหจุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด สมศักดิ์ เอี่ยม...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พิมพ์อินเตอร์บุ๊คส์, 2558
เลขเรียก345.07 ส195ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งรวมเพื่อน บริษัทก้าวใหม่, 2560.
เลขเรียกKPT 3448 ส16ค 2560,343.0946 ส45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา