Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคการทำนายค่ากำลังอัดของคอนกรีตโดยวิธีการเร่งการแข็งตัวด้วยพลังงานไมโครเวฟ : bรายงานวิจั...
ชื่อผู้แต่งธนากร พีระพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกTA440 ธ36 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการจัดตั้งอุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2535.
เลขเรียกT175.7 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว ประเด็นปัญหาและนโยบายในประเทศไทย = Reconciling work and fami...
ชื่อผู้แต่งคูซาคาเบ้, เคียวโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ, 2549
เลขเรียกHD4904.25 ค84 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการชลประทานระดับไร่นา / โดย อภิชาต อนุกูลอำไพ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย, [2524?]
เลขเรียกS613 อ252
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องที่อยู่อาศัยเช่าสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2548
เลขเรียก307.336 ส181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่อยู่อาศัยเช่าสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเกี่ยวกับประเภทที่อ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแนวทางพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน / จัดทำโดย ภาควิชาเศรษฐศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียกS494.5 .S86 ร64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาเกี่ยวก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.
เลขเรียก728.27 ท418ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเมินผลโครงการระบบสำรวจและ พยากรณ์ทาง สมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก551.46 ร451 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บินได้ควบคุมอัตโนมัติ / มนูกิจ พานิชกุล
ชื่อผู้แต่งมนูกิจ พานิชกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2548
เลขเรียกTJ211.4 ม37 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในงานพิธีทูลเกล้าถวายเหรียญทอง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ด่านสุทธาการพิมพ์ 2530.
เลขเรียกอ923.1593 ส181ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในงานพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง..แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถาบันเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2530.
เลขเรียก923.1593 ส14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในงานพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทร...
ชื่อผู้แต่งเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2530.
เลขเรียก923.1593 ท592ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในงานพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พิมพลักษณ์2530
เลขเรียก923.1593 ภ416ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในงานพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2530
เลขเรียกอ 923.1593 ส363ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา