Found: 331  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ :ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" : การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" :(2552 :กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
เลขเรียก350 ก278น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี 2498-2548 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกLG395.T5 บ261ห 2498-2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี 2498-2548 คระรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / คระรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
เลขเรียก378.593 บ 313 ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548
เลขเรียกLG395.B36P6 ห65 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ 2498-2548 = School of public administration ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2548].
เลขเรียกLG395.B361 บ6ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / [บรรณาธิการ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์]
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ,[2548]
เลขเรียกLG395.T5.บ261รศ บ261 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / บรรณาธิการ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.
เลขเรียกLG395.T5N3P ห515 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2498-2548 / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
เลขเรียก378.593 บ261ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.
เลขเรียกJF1358.T4 บ63 2548,378.593 ส171ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency-Based Approach / นิสดารก์ เวชยานนท์
ชื่อผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์, 2559.
เลขเรียกHF5549 .น65 2559,658.4012 น384ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency-based approach / นิสดารก์ เวชยานนท์
ชื่อผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ.กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2549.
เลขเรียกHF5549.5.M3 น693ค 2549,658.3125 น691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNIDA MPA 19 BKK Executive program 2005-2007 'from green to green' / บรรณาธิการ, สุชัย แสงตีรสินธพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรุ่น MPA 19 กทม., 2550.
เลขเรียกLG 395 .T5N3P น34 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPA 781 การประเมินศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Competency assessment and human resource develop...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์ 2490-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2548?].
เลขเรียกHF 5549 ส42ค 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProject management = การบริหารโครงการ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์[Bangkok] : คณะ, B.E. 2542 [1999]
เลขเรียกHD69.P75 P964R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการจัดการปฏิบัติการ / อัญชนา ณ ระนอง
ชื่อผู้แต่งอัญชนา ณ ระนอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544
เลขเรียกHD9579.E844P6 อ62 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา