Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจกสีขาว / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536.
เลขเรียกPL4209.1.ศ63 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีสอนเด็กให้เรียนเขียนกวี / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2537?].
เลขเรียก808.1 ศ541ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีสอนเด็กให้เรียนเขียนกวี / ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
เลขเรียก808.1 ศ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีสอนเด็กให้เรียนเขียนกวี / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียกPL4179 ศ6ก 2539
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีวัจนาหลากลีลาฉันทลักษณ์ : สร้อยสันติภาพ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2548.
เลขเรียกPL4209.1.ศ68 ก55 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีวัจนาหลากลีลาฉันทลักษณ์ : สร้อยสันติภาพ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532.
เลขเรียกPL4209.1.ศ63 ก56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีวัจนาหลากลีลาฉันทลักษณ์ สร้อยสันติภาพ / ศิวกานท์ ปทุมสูตร.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532.
เลขเรียกPL4209.1.ศ68 ก55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อชีวิต / ศิวกานท์ ปมุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อ 1999, 2542.
เลขเรียกZ1003.5.ท9 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อชีวิต / ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540
เลขเรียกPN4145 ศ65 2540,418.4 ศ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสร้างสรรค์ ไม่ยากอะไรเลย / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม, 2548.
เลขเรียกPL4177 ศ645,808 ศ-ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำไรจากรอยเท้า / ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
เลขเรียก895.911 ศ37ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำไรจากรอยเท้า / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.
เลขเรียกPL4206 ศ65ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำไรจากรอยเท้า : บทกวีสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน / ศิวกานท์ ปทุมสูต
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2533.
เลขเรียกPL4209.1.ศ68 ก64,895.9114 ศ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวเม่ารางไฟ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ, เขียน ; ภูมิไทย ปทุมสูติ, ภาพปกและภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2544.
เลขเรียก895.911 ศ541ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวดวงตะวัน / ผู้ประพันธ์ ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : คนตะวันตก, 2547.
เลขเรียกPL4209.1.ศ63 ค45,895.918 ศ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา