Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังคิด กำลังคน : กำลังคนเภสัชกร ในความซํบซ้อนของระบบสุขภาพ / ศิริตรี สุทธจิตต์, พักตร์วิภา สุวรรณพ...
ชื่อผู้แต่งศิริตรี สุทธจิตต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบยาชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกRA418 ศ64,QV21 ศ453ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังคิด กำลังคน : กำลังคนเภสัชกรในความซับซ้อน / ศิริตรี สุทธจิตต์ [และคนอื่นๆ 2 คน].
ชื่อผู้แต่งศิริตรี สุทธจิตต์.
เลขเรียกRA410.58 ศ873ก2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกระบวนการเรียนการสอนและการบูรณาการในสถาบัน ต่อความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมและภาวะผู้นำของนิสิตเภสัช...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหหาสารคาม, 2548.
เลขเรียกวจ 615.0711 ผ42ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความร่วมมือในการรักษ...
ชื่อผู้แต่งศิริตรี สุทธจิตต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 616.462 ศ373ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย / จัดทำโดย คณะกรรมการประสานและบูรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2558.
เลขเรียกRM267 ภ667 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : Landscape of antimicrobial resista...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย = Landscape of antimicrobial resista...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2558.
เลขเรียกQW45 ภ667 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย = Landscape of antimicrobial resista...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2558.
เลขเรียก616.01 ภ416 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาระบบติดตามเฝ้าระวังและการ...
ชื่อผู้แต่งศิริตรี สุทธจิตต์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
เลขเรียก615.1 ส36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา