Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ลาว / ศศิธร อ่อนเหลา ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกPL4236 .ศ56 2556,495.9191 ศ291ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มภาษาตระกูลไทในลุ่มน้ำพราว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทย...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.91 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทย : ภาคอีสาน : มหรสพและการละเล่น / จารุวรรณ...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท] : [ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกDS568 จ337ก 2550,306.48 จ337ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทย : ภาคอีสาน :จักรวาลทัศน์ / จารุวรรณ ธรรมว...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ.] : [ม.ป.ท.], 2550.
เลขเรียกDS568 จ337ก 2550,ส 306.48 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทย : ภาคอีสาน :วรรณกรรมมุขปาฐะ / จารุวรรณ ธรรม...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกDS568 จ337ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทย : ภาคอีสาน :วิชาช่างพื้นบ้าน / จารุวรรณ ธรร...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ.] : [ม.ป.ท.], 2550.
เลขเรียกDS568 จ337ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน : ประเพณีพิธีกรรม / จารุวรรณ ธรรมว...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ], 2550.
เลขเรียกDS568 จ337ก 2550,ส 306.48 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน : มหรสพและการละเล่น / จารุวรรณ ธรร...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม (สวช.), 2550
เลขเรียกส 306.48 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน : วรรณกรรมมุขปาฐะ / จารุวรรณ ธรรมว...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม (สวช.), 2550
เลขเรียกส 306.48 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน : วิชาช่างพื้นบ้าน / จารุวรรณ ธรรม...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม (สวช.), 2550
เลขเรียกส 306.48 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมาดกทางวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน : จักรวาลทัศน์ / จารุวรรณ ธรรมวัตร...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกDS588.N65 จ337ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา