Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 / รวบรวมโดย เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย และศรัณย์ ทองปาน.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์, 2560.
เลขเรียกDS 586 พ53 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 / รวบรวมโดย เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย, ศรัณย์ ทองปาน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทวิริยะธุรกิจ, 2559
เลขเรียก923.1593 ป818 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 / รวบรวมโดย เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย, ศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทวิริยะธุรกิจ, 2559.
เลขเรียกDS586 ป818 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการณานุกรม ญสส : หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๔๕๖-๒๕๕๖ / ศรั...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก922.943 ศ161ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการณานุกรม ญสส : หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2456-2556 / ผู้เรี...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ940.จ6 ศ46 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการณานุกรม ญสส หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2456-2556 / ศรัณย์ ท...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ 5414 ศ161ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความนิยมเลขบางจำนวนในวัฒนธรรมไทย / ศรัณย์ ทองปาน.
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียกGT7070.ล7 ศ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกับศรัทธาของผู้สร้าง = The Erawan Museuj : convergence of dreams, faith and gr...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548.
เลขเรียกNB1656.6.ส4 ว65 2548,727.6 ว115พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระภคินีนาถกัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย / [ศรีศักร วัลลิโภดม].
ชื่อผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551.
เลขเรียกDS570.45.ก6 ศ46 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามเหาะ : ชีวิตห้าแผ่นดินของ "นักบินไทยหมายเลข 1" พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ / เรียบเรียง ศรัณย์ ทอง...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : มูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ, 2555.
เลขเรียกTL540.C45 ศ171 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามเหาะ : ชีวิตห้าแผ่นดินของ "นักบินไทยหมายเลข 1" พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ / เรียบเรียง ศรัณย์ ทอง...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : มูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ, 2555.
เลขเรียกTL670.3 .ศ47 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสด็จเตี่ย "เกิดมาทั้งที มันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็น"/ ศรัณย์ ทองปาน.
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549.
เลขเรียกCT 1548.ช626 ศ161ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสด็จเตี่ย (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) : เกิดมาทั้งทีมันก็ดีอยู่แต่เมื...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549.
เลขเรียกDS574.3.ช7 ศ46,923.5 ศ46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสด็จเตี่ย (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) : เกิดมาทั้งทีมันก็ดีอยู่แต่เมื่...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกDS574.3.ช7 ศ46 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา