Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัชพืชท้องถิ่นเป็นอาหารหยาบและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงลูกโคหย่าน...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557.
เลขเรียก636.2 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัชพืชท้องถิ่นเป็นอาหารหยาบและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงลูกโคหย่าน...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558
เลขเรียก636.085 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนในท้องถิ่นเพื่อใช้เลี้ยงโคนมสาว : รายงานการวิจัย = Development of Local pro...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2556.
เลขเรียก636.086 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนในท้องถิ่นเพื่อใช้เลี้ยงโคนมสาว : รายงานการวิจัย = Development of local prot...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2556
เลขเรียก636.085 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอาหารเสริมในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่น : รายงานการวิจัย = Development of p...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2555.
เลขเรียก633.368 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและใบกระถินสดเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2555
เลขเรียก636.085 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประสิทธิภาพการใช้มันเส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานและพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรต...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประสิทธิภาพการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ ผลพลอยได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558
เลขเรียก636.085 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการให้บริการเรือโดยสารระหว่างท่าเรือศรีราชาและเกาะสีชัง เพื่อพัฒนาการให้บริการ : รายงานวิจัย...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2555
เลขเรียก386.242 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการแก่ผู้โดยสารของเรือโดยสารข้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน : รายงานการว...
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก], 2554.
เลขเรียก386.242 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนมในฤดูแล้ง / โดย วีระพล แจ่มสวัสดิ์ และ...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538.
เลขเรียกSF203 .ว37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคในฤดูแล้ง = Study on possibility of usin...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538.
เลขเรียก633.2 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หญ้าขจรจบเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคในฤดูแล้ง = Study on possiblity of using...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538.
เลขเรียก636.086 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโต ของโคลูกผสมโคนม-โคเนื้อโดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ = Study...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ, 2537.
เลขเรียก636.234 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้พืชสมุนไพรคระกูลถั่วทดแทนอาหารข้นสำเร็จรูป : รายงานการวิจัย = Production ...
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก636.085 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา