Found: 278  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 วันก่อนญวณแตก = 55 Days the Fall of South Vietnam / ของ อาลัน ดอว์สัน ; วิทยากร เชียงกูล, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งดอว์สัน, อาลัน
เลขเรียก959.9 ด 342 ห 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 วันก่อนญวนแตก / ของ Alan Dawson ; แปลโดย วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งดอว์สัน, อาลัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2521.
เลขเรียกDS557.7 .ด57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยากร เชียงกูร 40 ปี ฉันจึงมาหาความหมาย / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549.
เลขเรียกPN595.T5 ว589ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยากร เชียงกูล : 40 ปี ฉันจึงมาหาความหมาย / : / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สายธาร/วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกPL4209 ว583 2549,928.95911 ว583ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe creative mind of Einstein / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
เลขเรียกQC16.อ9 ว63 2553,925 ว583ด 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Soul of Mahatma Gandhi = รวมภาพบันทึกชีวิตของที่สุดนักสู้อหิงสา มหาตมะ คานธี / วิทยากร เชียงกู...
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
เลขเรียกDS481.G3 ว63,92 ค333วก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกอบกู้และฟื้นฟูชาติจากพันธนาการของ IMF/ วิทยากร เชียงกูล ;บรรณาธิการ ทองแถม นาถจำนง.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541.
เลขเรียกHC 445 ว583ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส คนไทยควรเรียนรู้อะไร / วิทยากร เชียงกูล text
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560
เลขเรียกJC421 .ว65 2560,321.8 ว583ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทย / วิทยากร เชียงกูร
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดวงกมลสมัย, 2526
เลขเรียก330.12209593 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทย : ศึกษากรณีสังคมเกษตรภาคกลาง พ.ศ. 2503-2523 / วิทยากร เชียงกุล
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2526.
เลขเรียก330.93 ว 552 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทย ศึกษากรณีสังคมเกษตรภาคกลาง พ.ศ. 2503-2523 / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2526.
เลขเรียกHN750.7 ว645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2527
เลขเรียก330.9593 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2527.
เลขเรียก330.9593 ว583ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจ...
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
เลขเรียกLA 2103 ว583ก 2553,ว 371.2 ว346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทภาคกลาง : ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม 2503-2523 / โดย วิทยากร เชีย...
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
เลขเรียกHC445.ฮ7ก4 ว65 2525,330.9593 ว584ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา