Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียกHV6251 ว486,364.36 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531
เลขเรียก364.36 ว27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวในความหมายใหม่ : การค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่ / อลิซาเบธ เบค-เกอร์นส์เฮม เขียน ; วารุณี ภูริสิ...
ชื่อผู้แต่งเบค-เกอร์นส์เฮม, อลิซาเบธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550.
เลขเรียกHQ518 บ72,306.85 บ51ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมุ่งหวังและความสำเร็จในอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีอาจารย์สตรีในสถาบันอุดมศึกษา / โดย วารุณี ภูริสินสิ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกLB2332.3 .ว27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตร ภูมิศักดิ์ และวิวาทะเรื่องเพศภาวะในสังคมไทย / สุชีลา ตันชัยนันท์ : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี เพรส, 2558.
เลขเรียกHQ1237 .จ63 2558,306.7 จ433 2558 2558 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งในและนอกประเทศ (กลุ่ม G) / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยาร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยาเรื่องสถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHM13 ก475ป G 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการทำงานอุตสาหกรรมของสตรีกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว / วารุณี ภูริสินสิทธิ์, เบ็ญจา...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียกHD6192.55 .ว27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการทำงานอุตสาหกรรมของสตรีกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว : รายงานการวิจัย / วารุณี ภูร...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก331.48 ว486ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรีนิยม ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่วศตวรรษที่20 / วารุณี ภูริสินสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2545.
เลขเรียก305.42 ว27ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย : สถานภาพและทิศทาง / ฉลาดชาย รมิตานนท์, วารุณี ภูริสินสิทธิ์, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530?].
เลขเรียก305.93 ส 439 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย : สถานภาพและทิศทาง / ฉลาดชาย รมิตานนท์, และ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (บรรณ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย : สถานภาพและทิศทาง (2529 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
เลขเรียกHM62.ท9 ก64 2530
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย : สถานภาพและทิศทาง / บรรณาธิการ ฉลาดชาย รมิตานนท์, วารุณี ภูวิสินสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย : สถานภาพและทิศทาง (2529 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
เลขเรียกHM62.ท9 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย : สถานภาพและทิศทาง / บรรณาธิการ ฉลาดชาย รมิตานนท์, วารุณี ภูริสินสิทธ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
เลขเรียก301 ส112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : เรื่องสถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHD5717.5.ท9 ก64 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโจรปล้น แปลจาก The creation of world poverty / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา