Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น : รายงา...
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียก581.467 ว1177ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดไร่เมื่อปลูกต่างฤดูกันที่จังหวัดสงขลา / โดย นที เนียมศรีจันทร์, วัลลภ ...
ชื่อผู้แต่งนที เนียมศรีจันทร์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2525.
เลขเรียกSB191.M2 .น14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฎิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา
พิมพลักษณ์หาดใหญ่ : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538.
เลขเรียก582.0467 ว447บ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฏิบัตการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538.
เลขเรียก582.0467 ว447บ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ม.สงขลานครินทร์ , 2538.
เลขเรียก631.521 ว447บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ม.สงขลานครินทร์ , 2536.
เลขเรียก631.531 ว447บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ม.สงขลานครินทร์ , 2531.
เลขเรียก631.5 ว447บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538.
เลขเรียกSB117 ว6บ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชอาหารสัตว์ / วัลลภ สันติประชา, ประวิตร โสภโณดร
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2524.
เลขเรียกSB197 ว447,633.2 ว119พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชอาหารสัตว์ / วัลลภ สันติประชา, ประวิตร โสภโณดร
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, [252-]
เลขเรียก633.2 ว447พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์กับคุณภาพของ...
ชื่อผู้แต่งขวัญจิตร สันติประชา
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2556?]
เลขเรียกSB351.C7 ข56 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2538.
เลขเรียกSB117 ว447 2538,631.531 ว117ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2540.
เลขเรียก631.53 .ว447ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมช่าติ , 2538.
เลขเรียก631.5 ว447ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , 2531.
เลขเรียก631.5 ว447ท2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา