Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี = A Man called Puey / วันชัย ตันติวิทยาพิทั...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559
เลขเรียกCT1548.ป5 ว6ห 2559,923.3593 ว115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA man called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
เลขเรียก92 ป492วช 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFirst generation การเดินทางของคนรุ่นเสื่อผืนหมอนใบ / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562
เลขเรียกCT1548.น645 ว63 2562,920.71 ว632ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthy / เขียน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548.
เลขเรียกRA776.5 ว63,WB890 ว615ฮ 2548,613 ว63ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIndependent / เขียน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbooks, 2548.
เลขเรียกHC445 ว615,330.9593 ว115อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe last hero ชีวิตและความตายของลูกผู้ชายชื่อ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
เลขเรียก92 ส736ว 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยง : รวมบทความ ล.4.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--].
เลขเรียกDS570.ก65 ก65 ล.4
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้/ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ;บรรณาธิการ ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2535.
เลขเรียกQL 84.5.T5 ว541ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว : วัฒนธรรมแห่งชีวิต = Rice--Thai culture life / เยาวนุช เวศร์ภาดา, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เ...
ชื่อผู้แต่งเยาวนุช เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แปลนโมทิฟ, 2543.
เลขเรียกSB191.ข6 ย75 2543,390.09593 ย542ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว--วัฒนธรรมแห่งชีวิต = Rice -- Thai cultral life / คณะผู้เขียน, เยาวนุช เวศร์ภาดา, วันชัย ตันติ...
ชื่อผู้แต่งเยาวนุช เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แปลน โมทิฟ, 2543.
เลขเรียกGT5899.R5 ย542 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงที่หายไป : (จากคลองด่านถึงเชียงดาว)/ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.
เลขเรียก333.72 ว426ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2535.
เลขเรียก923.9 ว426ช 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและความตายของสืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, 2534.
เลขเรียกCT1548.S8 ว426ช 2534,923 ว426ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและความตายของสืบ นาคะเสถียร / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, 2533.
เลขเรียกSD414.ท9 ว65 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2535.
เลขเรียกE98.อ6 ม856 2535,973 ณ111 19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา