Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 / วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล.
ชื่อผู้แต่งวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกQA276 ว322ค 2560,515 ว322ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตสถิติศาสตร์ : การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ = Mathamatical statistics : statistical hypothesis test...
ชื่อผู้แต่งวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกQA276.A2 ว322,519.5 ว323ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย ขนาดตัวอย่างที่น้อยที่สุดสำหรับการประมาณค่าแบบช่วงของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองปร...
ชื่อผู้แต่งวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2547.
เลขเรียกวจ QA277 ว322
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามโดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตัวประมาณภาวะน่าจะเ...
ชื่อผู้แต่งวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2550.
เลขเรียกวจ QA276.8 ว322
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา