Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วนิดา พิเศษพงษา
ชื่อผู้แต่งวนิดา พิเศษพงษา
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก495.9176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในโอกาสที่สภาปร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สภาสถาบันราชภัฏ, 25--]
เลขเรียกDS570.6.C8 ร428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สภาประจำสถาบันราชภัฏ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สภาสถาบันราชภัฏ, 25--]
เลขเรียกDS578.32.ท622 ร428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี / วนิดา พิเศษพงษา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรรมการสภาบันราชภัฏ ; [25--?].
เลขเรียกDS570.5.S5 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่สภาประจำสถา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สภาสถาบันราชภัฏ, 25--]
เลขเรียกDS570.6.S61 ส162
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระเจ้าวรวงส์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ในโอกาสที่สภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สภาสถาบันราชภัฏ, 25--]
เลขเรียกDS580.3 ส162
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า / วนิดา พิเศษพงษา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรรมการสภาบันราชภัฏ ; [25-?].
เลขเรียกDS578.32.K3 ส3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรในจารึกก่อนสมัยสุโขทัย / วนิดา พิเศษพงษา
ชื่อผู้แต่งวนิดา พิเศษพงษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
เลขเรียกPL4168 ว3อ 2539,495.9111 ว 101 อ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา