Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0026 002 = Personality development / กาญจน์ เรืองมน...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก155.25 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0026 002 = Personality development / ลักขณา สริวัฒน...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2554?]
เลขเรียก155.25 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้คิด / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
เลขเรียก153.4 ลก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้คิด = Cognition / ลักขณา สริวัฒน์ [text]
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF201 .ล62 2558,153.2 ล218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารายกรณี / ลักขณา สริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
เลขเรียก371.40722 ล218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารายกรณี/ ลักขณา สริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
เลขเรียกBF 637.C6 ล218ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะแนวเบื้องต้น / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543.
เลขเรียกBF637.C6 ล218,371.4 ล62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะแนวเบื้องต้น/ ลักขณา สริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543.
เลขเรียกLB 1027.5 ล218ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้น / ลักขณา สริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530.
เลขเรียก150 ล111จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้น / ลักขณา สริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2539.
เลขเรียก150 ล226จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้น : จิต 101 / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
เลขเรียก150 ล111จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน / ลักขณา สริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2544.
เลขเรียก150 ล218จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2560.
เลขเรียกBF637.C6 ล218,158.3 ล218ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ = Human relationship / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2555.
เลขเรียก158.2 ล211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา