Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง : รายงานผลการปฏิบัติง...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง : รายงานผลการปฏิบัติงา...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร : การวางแผนและการจัดการ / รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ร้านพีอาร์คอมพิวเตอร์, 2545.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ร468,331.2592 ร468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้แปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Dvevlopme...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียก633.73 ร468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ = Comparative studies of agricultural extension / โดย รำไพพรรณ อภิช...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2544.
เลขเรียกS545.5 ร468,630.715 ร468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 2 : ข้อมูลการเกษตร จำแนกตามรายอำเภอ / ธวัชชัย รัตน์เลศ แล...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย รัตน์ชเลศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.
เลขเรียก338.17 ธ395ข 2524 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสวนกาแฟตามหลักวิชาการของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิโคร...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 633.7384 ร219ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัด ภาคเหนือทีอยู่ในโครงการปรับปรุงระ...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกS544.5.T35 .ร25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด : รายงานผลการปฏิบัติงาน /...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด : รายงานผลการปฏิบัติงาน /...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา