Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLexical borrowing from Thai and lexical change in Lao : a semantic field analysis / Rattana Chanth...
ชื่อผู้แต่งRattana chanthao.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวชุมชน : กรณีศึกษาเนื้อหาและรูปแบบในชุมชนชนบท อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน...
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกHV42 ร375ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบกพร่องในการเขียนภาษาลาวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / รัตนา จันทร์เทาว์, สาริสา อุ่นทานนท์
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น], [254-]
เลขเรียกPL4236 ร375ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมลาว / รัตนา จันทร์เทาว์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกPL4251.L3 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเสริมสร้อยภาษาลาว = Elaborative expressions in Lao / สาริสา อุ่นทานนท์, รัตนา จันทร์เทาว์
ชื่อผู้แต่งสาริสา อุ่นทานนท์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกPL4236 ส681
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีการแข่งเรือยาวและภาพสะท้อนสังคมอีสาน / รัตนา จันทร์เทาว์.
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการภาษาลาว = Lao language development / รัตนา จันทร์เทาว์
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกPL4236 ร375,495.9191 ร375พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ลาว : เนื้อหาและลีลาภาษา :รายงานการวิจัย / รัตนา จันทร์เทาว์, สาริสา อุ่นท...
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว / รัตนา จันทร์เทาว์ [text]
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก495.919 ร375ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว...เล่าเรื่อง / รัตนา จันทร์เทาว์
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL4236.L3 ร375,495.9191 ร214ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทแมน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / รัตนา จันทร์เทาว์, สุก ไซยะเลิด
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มแม่น้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกPL4236 ร375
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการปริวรรตใบลานอีสาน : ตำรายา = Translation medicine recipe in Bailan / โดย รัตนา จั...
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกRS180.T5 ร375
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสต...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2546]
เลขเรียกPL4157 ว689
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาภาษาไทยที่มีต่อหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกPL4157 ร451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องวิถีทรรศน์ในวรรณกรรมลาว = Perspectives on Lao literary works / พรสวรรค์ สุวรรณ...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ สุวรรณธาดา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
เลขเรียกPL4236 พ284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา