Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเทียวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร/ ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทอินดีไซน์, 2546.
เลขเรียกG 156.5 ย152ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทอินดีไซน์, 2546.
เลขเรียกG 155.T35 ย34ก,915.93 ย152ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย , 2547.
เลขเรียก574.5 ย152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน พรมแดน รัฐชาติ : The border / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกGN316 ย54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนใน ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย / ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล [บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2545
เลขเรียกGN41.8 ค139 2545,301 ป459ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ : มิติทางสังคมและนิเวศ/ ยศ สันตสมบัติ, วิฑูรย์ ปัญญากุล.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เคล็ดไทย จำกัด, 2537.
เลขเรียกQH 541.15.B56 ย152ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและนิเวศ / ยศ สันตสมบัติ, วิฑูรย์ ปัญญากุล
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536.
เลขเรียก574.9 ย55ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ:มิติทางสังคมและนิเวศ ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พีเอสเพรส 2537.
เลขเรียก333.72 ว431ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมิติทางสังคมและนิเวศ / วันดานา ชิวา ... [และคนอื่น] ; ยศ สันตสมบัติ, วิฑูรย์ ปั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2537.
เลขเรียกQH541.15.B54 ค181ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกHX550.ม6 ย5 2559,335.438572 ย152จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์กับมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียกHX550.ม6 ย5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
เลขเรียก335.438 ย18จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกHX550.A56 ย152จ 2559,335.438570 ย18จ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตนาการสู่ปี 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนการทัศน์ด้านไทยศึกษา / ยศ สันตสมบัติ...[และคนอื่นๆ] ; ชัยวัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539
เลขเรียกHN700.55 จ63 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา