Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงศรีอยุธยา : ขุมทองแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย / มานพ ถนอมศรี
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกDS589.A9 ม443ก 2545,306.47 ม427ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์และสร้างสรรค์กระดาษ 3 มิติ : ตัวอย่างงานสำเร็จพร้อมแบบส่วนประกอบในการทำ และมาตราส่วนย่อข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, [2543?]
เลขเรียกTT870 .ก65 2543,745.54 ก27 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานกระดาษ / โดย มานพ ถนอมศรี ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2543.
เลขเรียก736.98 ก488 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือ สารคดี บันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชน / มานพ ถนอมศรี ; บรรณาธิการ อนันต์ ประภาโส
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, [2546]
เลขเรียกPN6145.T5 ม443,808.068 ม25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / เขียนโดย พรจันทร์ จันทวิมล ... [และคนอื่น ๆ] ; มาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะเกียง, 2534.
เลขเรียก808.899282 ก442
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / เขียนโดย พรจันทร์ จันทวิมล ... [และคนอื่น ๆ] ; มาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะเกียง, 2534.
เลขเรียกZ1037.8.T35 ก442 2534,808.068 ก442 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินรีลุยฟลอร์ / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2527.
เลขเรียก895.913 ม25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทองแห่งการสร้างสรรค์ของลูก / มานพ ถนอมศรี
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531.
เลขเรียกHQ772 ม443ข 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยสมัยก่อน / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2540.
เลขเรียกDS568 .ม25,390.9593 ม443ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยสมัยก่อน / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2542.
เลขเรียกDS568 .ม66 2542,390 ม443ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยสมัยก่อน / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534.
เลขเรียก390 ม25ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยสมัยก่อน / มานพ ถนอมศรี
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, ม.ป.ป.
เลขเรียก390.593 ม634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหวังชิ้นสุดท้าย / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารศึกษาการพิมพ์, 2521.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประดิษฐ์หุ่น / พวงเพชร มงคลวิทย์ ; มานพ ถนอมศรี บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพวงเพชร มงคลวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536.
เลขเรียกTT174.7 พ472,745.5922 พ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืองานประดิษฐ์และสร้างสรรค์ด้วยกระดาษ / มานพ ถนอมศรี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532.
เลขเรียกTT870 ค246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา