Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รัฐ อำนาจและการเมืองในตะวันออกกลางสมัยใหม่" : โครงการแปลหนังสือ / โรเจอร์ โอเวน ; จรัญ มะลูลีม,...
ชื่อผู้แต่งโอเวน, โรเจอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกDS61.8 อ97 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2492-2552 จิตวิญญาณสิงห์แดง : บนทางสองแพร่งประชาธิปไตยไทย / จัดพิมพ์โดย มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันปริญญาโทรัฐศาสตร์ [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2552.
เลขเรียกLG 395 .T5T4 ส19 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง47 ปี รัฐศาสตร์ : 14 มิถุนายน 2539 / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียก320.9593 มธ361รฐ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี รัฐศาสตร์ 14 มิถุนายน 2540 / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะ, [254-]
เลขเรียกJA69.T5 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCase studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง / พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ] ; ธีรพัฒน์ อัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกJQ 1745 .A7 ค58 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ : พฤติกรรมและเอกสาร / สุเทพ อัตถากร.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ อัตถากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516.
เลขเรียกJX91.ท9 ส73,341 ส781ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรงเล็บมังกร : แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน / จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรโณ ผู้แต่ง
เลขเรียก355.00951 จ658ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการความจริง : การศึกษามิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงของความจริงในสังคมไทย / จัดโดยโครงก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนำเสนอรายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดการความจริง การศึกษามิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงของความจริงในสังคมไทย (2548 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เลขเรียก303.4 ก475กก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวางแผนและการบริหารโครงการ / สีดา สอนศรี บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกHD30.28 ก287ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยในฐานะสถาบันทางการเมือง / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร.
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียกU43.ท9 น43,320.9593 น217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยต่อญี่ปุ่นในสมัย รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : ศึกษากรณี...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ชัย วิวัฒนาเจริญกุล
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก337.593052 พ118ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน : รวมงานเขียนและปาฐกถา / โคริน เฟื่องเกษม ... [และคนอื่นๆ ],...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
เลขเรียกJZ 1767 ร17 2542,327.9593 ก452
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพั...
ชื่อผู้แต่งโสภารัตน์ จารุสมบัติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียก338.9 ส984ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา