Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 7 (2535-2539) / กองแผนงาน ฝ่ายวางแ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2533.
เลขเรียกLC94.T5 ร399 2535-39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2538 (1 มิถุนายน 2537 - 31 พฤษภาคม 2538) ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2538]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / กองแผนงาน ฝ่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติและแผนพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536-2539 / [คณะผู้จัดทำ วีระก...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองวางแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
เลขเรียกLG395.T5.ข285กผ ก456 2536-39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำคำของบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2531.
เลขเรียกHJ2294.55.T5 ข285 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 25... มหาวิทยาลัยขอนแก่น / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2536 / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ... เล่มที่ 1 สรุปสาระสำคัญ / [รวบรวม/สรุป/จัด...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2541]
เลขเรียกLB2342 ข285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2533 (1 มิถุนายน 2532 - 31 พฤษภาคม 2533) / กอง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, [2533]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2541 (1 มิถุนายน 2540 - 31 พฤษภาคม 2541) เล่มที...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541 (1 มิถุนายน 2540-31 พฤษภาคม 2541) เล่ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, [2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2542 (1 มิถุนายน 2541-31 พฤษภาคม 2542) รายล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2542 (1 มิถุนายน 2541-31 พฤษภาคม 2542) สรุป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ... เล่มที่ ... รายละเอียดประกอบ / กองแผนงาน ฝ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ง229
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 6 ครึ่งแผนแรก (2530-2532) / งานวางแผนและประเมิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งาน, [2533?]
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ข285ม 2530-32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา