Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย / พิริยะ ผลพิรุฬห์ .....
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2559.
เลขเรียกHF 1594.55 ก272 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกฉลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ...
ชื่อผู้แต่งศิรินันท์ กิตติสุขสถิต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สุถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกLB 2339 .T5 ศ37 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ / พิริยะ ผลพิรุฬห์
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
เลขเรียกHD30.28 พ733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุเศรษฐศาสตร์ = Economics of Teacher / พิริยะ ผลพิรุฬห์ text
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลีฟวิ่ง, 2558
เลขเรียกLB 2832 พ37 2558,371.1072 พ733ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / พิริยะ ผลพิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2558.
เลขเรียก330 พ373 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต = Economics of ...
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558
เลขเรียกLC67.68.T5 พ6ง 2558,338.4737 พ733ง 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อการสร้างระบ...
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2557].
เลขเรียกHD 5702.5 .T5 พ37 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / พิริยะ ผลพิรุฬ...
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558].
เลขเรียกวจ LC 67.6.T35 พ733ง,370.9593 พ733ง 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงาน : ในภาคอุตสาหกรรมไทย / พิริยะ ผลพิรุฬห์ text
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนับการวิจัย (สกว.), 2558
เลขเรียกHD8700.55 พ64 2558,331.1109593 พ733ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย / พิริยะ ผลพิรุฬห์ และปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, ผู้แต่งและ...
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกHD8700.55.A6 พ64 2562,331.62 พ733ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / พิริยะ ผลพิรุฬห์
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : ม.ป.พ, ม.ป.ป.
เลขเรียก370.19 พ733ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Economics of lifelong learning ...
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
เลขเรียก338.4737 พ373ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / พิริยะ ผลพิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2558].
เลขเรียก379 พ373ศ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย = Economics of Lifel...
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
เลขเรียก330 พ237ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา