Found: 201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ขั้นตอน ในการดำเนินคดีล้มละลาย ปลดหนี้: มิใช่โกง / พิชัย นิลทองคำ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกK 830 พ442ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ขั้นตอนในการดำเนินคดีล้มละลายปลดหนี้ : มิใช่โกง/ พิชัย นิลทองคำ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มีเล็นเนียม, 2545.
เลขเรียกK 830 พ642ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle law : กฎหมายว่าด้วยมรดก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / [เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547]
เลขเรียกK พ642พม,346.05 พ72พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle law : พยานหลักฐาน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / [เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547]
เลขเรียกK พ642พ,346.097 พ642พ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle law : พยานหลักฐาน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / [เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547]
เลขเรียกK พ642พพ,347.06 พ3211พ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Principle law กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก346.02 พ72พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Principle law กฎหมายว่าด้วยสัญญา / พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก346.02 พ72พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Principle law กฏหมายว่าด้วยการซื้อขาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2547.
เลขเรียก346.072 พ3211ด 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle laws = กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / พิชัย นิลทองคำ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2547.
เลขเรียกK840 พ642ด,346.02 พ642กฎ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle laws กฎหมายว่าด้วยซื้อขายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ พิชัย นิลทองคำ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2547.
เลขเรียกK 1030.4 พ642ด 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle laws พยานหลักฐานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/ พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2547.
เลขเรียกK 2205.2 พ642ด 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe principle laws ละเมิดลาภมิควรได้จัดการงานนอกสั่งและ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2547.
เลขเรียกK 1536 พ642ด 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พิชัย นิลทองคำ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อฑตยา, 2541.
เลขเรียกKPT1264 พ642ก 2541,344.01 พ642พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2545.
เลขเรียกKPT1155 .ก275 2545,346.048 พ32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2552.
เลขเรียก346.048 ก013 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา