Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBalanced scorecard : รู้ลึกในการปฏิบัติ/ พสุ เดชะรินทร์.
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกHD 30.28 พ479บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBalanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ / พสุ เดชะรินทร์
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
เลขเรียกHD56 พ479บ 2546/3,658.4012 พ18บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ใหม่ในการจัดการ/ พสุ เดชะรินทร์.
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2546.
เลขเรียกHD 37 พ479ก 2546,658.4 พ479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล / พสุ เดชะรินทร์ และคณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548
เลขเรียก658.4012 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / พักตร์พจง วัฒนส...
ชื่อผู้แต่งพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHF 5030 พ511ก 2546,658.4012 พ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / พักตร์ผจง วัฒนสิน...
ชื่อผู้แต่งพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกHD30.28 พ511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ = Strategy implementation / พสุ เดชะรินทร์, ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์, ถมรั...
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกLB2805 พ479ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม = Convergence and diverg...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ / พสุ เดชะรินทร์
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551
เลขเรียกHD30.28 พ57 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ = Strategic planning and formulating / ผู้จัดทำฉบับปรับปรุงพฤษภาคม 2553:...
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553, [2010]
เลขเรียกLB2805 พ479กร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวมหรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม = ...
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเลิศทางการจัดการในยุคเศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้และดิจิตอล : โครงการสัมมนาวิชาการครบรอบ MBA 20...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกHD30.28 ค94 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้บริหาร = Management executive handbook / พสุ เดชะรินทร์.
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2548.
เลขเรียกHD30.28 .พ573 2548,658.4092 พ57ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดผู้นำยุคใหม่ = The new era of leaders/ พสุ เดชะรินทร์.
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2547.
เลขเรียกHD 57.7 พ223ย 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา