Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโ...
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; บพิธการพิมพ์, 2558
เลขเรียก294.307 พ355ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2559.
เลขเรียก294.318 พ335ก3 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรม นรก สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ4435 พ349 2542,294.3422 พ335ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.
เลขเรียกLA1222 พ349 2552,370.112 พ349ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2555
เลขเรียกBQ274 พ349ก 2555,294.303 พ349ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไปในบุญ = Progressing in merit / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; แปลโดย สมพร วาร์นาโด.
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2555.
เลขเรียก294.3138 พ349ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2555.
เลขเรียกBQ4570.S6 พ349 2555,294.3013 พ349ข 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติ-จตุคามรามเทพ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ4055 พ349 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทย ใช่กบเฒ่า : เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2556.
เลขเรียกBQ7210 พ831ค 2556,294.307 พ349ค 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยยุคไอที / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2550.
เลขเรียกBQ4570.T42 พ46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงแห่งชีวิต / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2554.
เลขเรียกBQ5345 พ349 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2550.
เลขเรียกBQ4028.ท9 พ46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมแบบพุทธ.
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียก291.3144 พ171ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข : ชีวิตกับการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ....
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกBQ4570 พ349(1) 2548,294.315 พ349ง 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2548.
เลขเรียกBQ4570.S6 พ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา