Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สื่อการสอนกระตุ้นสมอง = พรพิไล เลิศวิชา [text] 100 BBL activities for children /
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกLB1060 พ249ห 2558,371.33 พ249ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practices : แผนการสอนภาษาไทยประถมศึกษาตอนต้น / พรพิไล เลิศวิชา
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา , 2555
เลขเรียก495.9107 พ17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practices แผนการสอนภาษาไทยประถมศึกษาตอนต้น : แผนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมองของเด็ก / ...
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2558
เลขเรียก372.6 พ176บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขับขานบทเพลง บรรเลงบทกลอน / พรพิไล เลิศวิชา.
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2543.
เลขเรียก398.8 พ176ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูเก่ง เด็กฉลาด = Brain - based learning / พรพิไล เลิศวิชา
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555
เลขเรียก371.956 พ249ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนอ่านออกเขียนได้ / พรพิไล เลิศวิชา.
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา , 2559.
เลขเรียก379.24 พ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้สื่อเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Magic land / [ผู้เรียบเรียง Pamela Pine Petthong, ...
ชื่อผู้แต่งPetthong, Pamela pine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
เลขเรียกPE1067 พ912,372.6521 ก17ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือออกแบบการสอนคณิตศาสตร์ / พรพิไล เลิศวิชา.
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา , 2558.
เลขเรียก372.7 พ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉัตรทิพย์ นาถสุภา : 60 ปีแห่งความคิดและที่มา / โดย พรพิไล เลิศวิชา.
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2484-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544].
เลขเรียกDS582.5.ฉ63 ฉ63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวนาลุ่มน้ำชี / พรพิไล เลิศวิชา
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมู่บ้าน, 2532.
เลขเรียกHD8039.F3 พ249,390.9593 พ250ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวนาลุ่มน้ำชี / พรพิไล เลิศวิชา...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการพัฒนาชนบทอีสาน (NERDEP) และสถาบันพัฒนาชนบท (THIRD), 2532.
เลขเรียกวจ 630.95933 ช65ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน / พรพิไล เลิศวิชา, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกHC445.Z7N6 พ249,307.14 พ249ช 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางวัฒนธรรมไทย ิศวิชา [Text]
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นากสุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
เลขเรียก306.09593 ฉ233ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา