Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้บริเวณป่าตะวันออกโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม : รายงานการวิจัย = The...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก634.9 กร522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย / เรื่องและภาพประกอบ พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558.
เลขเรียกQH541.15.B56 พ26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก / [พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, พรพิมล เรืองศิริ, กิตติ กรีติยุดานนท์]
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, 2534.
เลขเรียก333.75 พ164ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพร ในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557.
เลขเรียกSB351.H5 พ164 2557,581.634 พ164พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) งานสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2550.
เลขเรียกอ 581.634 พ25พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน : ฉบับสมบูรณ์ / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : เจตนารมณ์ภัณฑ์, 2550
เลขเรียกอ581.634 พ128พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เรียบเรียงและถ่ายภาพ พงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) งานสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2550.
เลขเรียกSB351.H5 พ232 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, ผู้เรียบรียงและถ่ายภาพ
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) งานสวนพฤษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน, 2550.
เลขเรียกQK99.T5 พ164พ,581.634 พ164พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ / สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) งานสวนพฤษศา...
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : ศูนย์, 2550
เลขเรียกQK99.T5 พ62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไก่ฟ้า / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอเชียแปซิฟิคพริ้นติ้ง , 2541.
เลขเรียก636.5 พ164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไก่ฟ้า / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2541.
เลขเรียกSF489.P45 พ164 2541,636.594 พ1642ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไก่ฟ้า / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2544.
เลขเรียก636.594 พ164ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไก่ฟ้า = Pheasant / พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [254?]
เลขเรียกSF489.P45 พ164 [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไก่ฟ้า = Pheasant / โดย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, [2546?]
เลขเรียกSF509 .พ24 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา